algemene voorwaarden

gostra, strategie & procesontwikkeling

1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Freelancer Gostra en de opdrachtgever.

2. Opdracht Freelancer Gostra zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en daarbij rekening houden met de belangen van de opdrachtgever. Freelancer Gostra zal de opdracht uitvoeren conform de afspraken die tussen de opdrachtgever en Freelancer Gostra zijn gemaakt. De opdrachtgever zal alle informatie verstrekken die Freelancer Gostra nodig heeft om de opdracht naar behoren uit te kunnen voeren.

3. Tarieven en betaling Het tarief voor de opdracht zal vooraf schriftelijk worden overeengekomen tussen Freelancer Gostra en de opdrachtgever. Facturen zullen door Freelancer Gostra worden verstuurd en door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

4. Aansprakelijkheid Freelancer Gostra is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de uitvoering van de opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Indien Freelancer Gostra aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Freelancer Gostra voor de opdracht heeft ontvangen.

5. Intellectueel eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit of verband houden met de opdracht, zoals auteursrechten, octrooirechten en andere rechten van intellectuele eigendom, blijven berusten bij Freelancer Gostra, tenzij anders overeengekomen.

6. Geheimhouding Freelancer Gostra zal alle informatie die hij van de opdrachtgever ontvangt als vertrouwelijk behandelen en zal deze informatie niet aan derden verstrekken, tenzij de opdrachtgever hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

7. Geschillenbeslechting Op alle overeenkomsten tussen Freelancer Gostra en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Freelancer Gostra gevestigd is.

8. Slotbepalingen Deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

© Gostra 2024  | algemene voorwaarden